تعیین مبلغ برای اعاشه ورشکسته

در صورتی که اکثریت مذکور در ماده (۴۸۰) موافقت نماید محکمه مبلغی را برای اعاشه ورشکسته در حدود مقررات ماده ۴۴۷ معین‌خواهد کرد.

رجوع کنید به ماده ۵۰۵ قانون تجارت