وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد به شرح زیر است:
۱- تصویب سیاست های راهبردی سازمان و نظارت بر حسن اجرای آنها
۲- تجدیدنظر در سیاست های کلی سازمان در چهارچوب شرح وظایف مصوب
۳- تفکیک امور حاکمیتی نظام استاندارد از تصدی گری و تحکیم مبانی آن در عرصه استاندارد کشور و اتخاذ تصمیم در مورد واگذاری وظایف تصدی گری به بخشهای خصوصی، تعاونی و غیردولتی
۴- رسیدگی به گزارش رئیس سازمان درمورد اقدامات و برنامه های انجام شده 
۵ - تصویب ساختار تشکیلاتی سازمان و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان با رعایت مقررات مربوطه 
۶ - تصویب مقررات مالی، اداری و استخدامی سازمان و مراکز و واحدهای تابعه با رعایت قوانین مربوط 
۷- بازنگری سالانه تعرفه های خدمات متناسب با نرخ اعلامی تورم توسط بانک مرکزی
۸ - تصویب تعرفه های مورد نیاز به منظور خرید خدمت و ارائه خدمات سازمان 
۹- تصویب بودجه سالانه پیشنهادی سازمان و همچنین حسابرسی و تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه سازمان با رعایت مقررات مربوطه که به منزله مفاصاحساب سازمان می‌باشد.
۱۰- تصویب دستورالعمل های تخصصی مورد نیاز فعالیت های سازمان در چهار محور استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت، اندازه شناسی و سایر موارد مورد نیاز به پیشنهاد رئیس سازمان
۱۱- تصویب طرح و علائم استاندارد ملی به عنوان علائم رسمی دولتی
۱۲- تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور، لغو یا تعلیق آنها
۱۳- اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرائی سازمان به سایر سازمان های دولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت مقررات مربوطه
۱۴- اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمان های علمی و موسسات مشابه خارجی و پرداخت حق عضویت ها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور
۱۵- ایجاد کمیسیون های تخصصی متشکل از صاحب نظران و نخبگان عرصه استاندارد به منظور بررسی های تخصصی و ارتقای کارآمدی شورا
تبصره - دستورالعمل تشکیل کمیسیون های تخصصی به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد.