ماده ۲۱ آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات

هیات بازرسی در پایان ماموریت، گزارش بازرسی را به دادستان تسلیم می‌نماید. این گـزارش باید مستند و مستدل بوده و پس از بهره‌برداری در سوابق مربوط در معاونت نگهداری شود.

بعدی ❭