صور صدور برات

برات ممکن است به حواله‌کرد شخص دیگر باشد یا به حواله‌کرد خود برات‌دهنده.

رجوع کنید به ماده ۲۲۴ قانون تجارت