ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

رسیدگی به درخواست دریافت جنین اهدایی، در دادگاه صالح و خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید. صدور حکم به رد درخواست و عدم تایید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می باشد.

بعدی ❭