ورشکستگی و اموال موضوع مهر و موم

انبارها و حجره‌ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر موم شود.

رجوع کنید به ماده ۴۳۸ قانون تجارت