حقوق و وظایف شخص ثالث پرداخت کننده

شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.

رجوع کنید به ماده ۲۷۱ قانون تجارت