ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال

به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می‌توان حکم داد مشروط به اینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد.

رجوع کنید به ماده ۱۲۷ قانون تجارت