سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هزینه های مربوط به دبیرخانه را در بودجه سالیانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش بینی نماید.