نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۹۹۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴

شماره پرونده ۱۳۶۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سوال
احتراماً چنانچه ضارب در یک درگیری با قمه به شخصی حمله کند و با ضربات پیاپی به او ابتدا دو انگشت دست راست او را قطع و سپس مچ همان دست او را قطع نماید.
۱ـ آیا قصاص انگشتان دست راست در قصاص قطع مچ داخل می ­ شود؟
۲ـ چنانچه شاکی از قصاص مچ صرف‌ نظر نماید آیا می ­ تواند اقدام به قصاص انگشتان ضارب نماید یا اینکه الزاماً قصاص انگشتان در قصاص مچ داخل می ­ شود و فقط یک حق برای شاکی به وجود می ­آید.
نظریه شماره۱۹۹۳/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال، چنانچه ضربات وارده متوالی باشد در حکم یک ضربه است و با تّوجه به ذیل ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن فقط یک حق قصاص (قصاص مچ) برای مجنیٌ­ علیه ثابت می‌شود و با توجه به ماده ۳۹۰ قانون یاد شده مجنیٌ­ علیه با رضایت مرتکب می‌ تواند به قصاص انگشتان بسنده کند.