ماده ۶۵۲ قانون مدنی

در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار میدهد.

بعدی ❭