لزوم تقسیم سود بین صاحبان سهام در شرکت سهامی

تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد‌از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

رجوع کنید به ماده ۹۰ قانون تجارت