ماده ۱۸۹ قانون مدنی

عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.

بعدی ❭