ثبت و آگهی نام و اختیارات مدیر عامل در شرکت سهامی

نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیات مدیره به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و پس‌از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

رجوع کنید به ماده ۱۲۸ قانون تجارت