مجازات تجارت با اسم دیگری یا موهوم و انجام اعمال موضوع جرم ورشکستگی به تقلب

اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای‌ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می‌باشند.

رجوع کنید به ماده ۵۵۲ قانون تجارت