در اجرای تبصره ماده (۳) قانون، شورا می‌تواند برای بررسی های علمی، فنی و آماری لازم در مورد ماموریت های محوله نسبت به تشکیل کارگروه های تخصصی اقدام نماید. حدود اختیارات و وظایف کار گروه های تخصصی به تصویب شورا خواهد رسید. اعضا و رییس کارگروه های تخصصی پس از تصویب در شورا با حکم رییس شورا منصوب می‌شوند.