شرکت سهامی و منظور از اکثریت آرا در مجامع عمومی

در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آراء در مجامع عمومی ذکر شده است مراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه است.

رجوع کنید به ماده ۱۰۳ قانون تجارت