ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هر گونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

بعدی ❭