ماده ۴۲۰ قانون مدنی

خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.

بعدی ❭