مسولیت ارائه اطلاعات راجع به هر مجوز اعم از آنکه یک یا چندمرحله ای باشد و اعم از آنکه مستلزم مجوزهای وابسته از سایر موسسات باشد یا نباشد با موسسه ای است که طبق قانون مسولیت امضا و صدور مجوز را بر عهده دارد.