ماده ۸۵ مکرر ۴ قانون دریایی

وظیفه فرمانده در همکاری با بازرسان
فرمانده موظف است در مواردی که بازرسی کشتی بر طبق قانون مجاز است، برای انجام بازرسی با ماموران صلاحیتدار همکاری کند.
ماده ۸۵ مکرر ۵

بعدی ❭