ماده ۲۳۲ قانون تجارت

ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید.

بعدی ❭