ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها

تصمیمات مجمع عمومی بر طبق ماده ۶ قانون برای‌ کلیه شرکاء الزام‌آور است‌.

بعدی ❭