ماده ۴۳۱ قانون تجارت

مرجع شکایت محکمه است که عضو ناظر را معین کرده.

بعدی ❭