مسئولیت متصدی حمل و نقل در رابطه با عیوب ناشی از عدل‌بندی

اگر عدل‌بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود.

رجوع کنید به ماده ۳۸۱ قانون تجارت