ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری

صدور کارت ویژه ضابط دادگستری منوط به دریافت گواهینامه گذراندن دوره آموزشی و تایید دادستان خواهد بود.

بعدی ❭