اتلاف عمدی اشیاء و اموال متعلق به دیگری

هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به‌ حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی