ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده

در مورد کالای قاچاق باید مطابق ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ اقدام گردد.

بعدی ❭