الزامی نبودن رعایت تشریفات تاسیس‌ در شرکت‌های سهامی خاص

در شرکت‌های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده ۷۶ این قانون‌ضروری است و نمی‌توان آورده‌های غیر نقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.

رجوع کنید به ماده ۸۲ قانون تجارت