ماده ۴ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

متقاضیان تاسیس حزب و عضویت در آن باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ شرایط هیات موسس:
۱) اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه
۲) داشتن تابعیت ایرانی
۳) داشتن سن حداقل بیست و پنج سال تمام
۴) داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن
۵) عدم سوء پیشینه کیفری موثر
ب ـ شرایط سایر اعضاء:
۱) اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه
۲) داشتن تابعیت ایرانی
۳) داشتن سن حداقل هجده سال تمام
۴) عدم سوء پیشینه کیفری موثر

بعدی ❭