ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

ملاک محاسبه نهایی مساحت و قیمت با رعایت ماده (۷) قانون، صورت مجلس تفکیکی خواهد بود.

بعدی ❭