دستگاه‌های اجرایی در فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغی موظف به اجرای مصوبات و رعایت سیاست‌ها و خط‌مشی‌های ابلاغی شورا و همچنین شورای استان متبوع خواهند بود.