این تصویب ‌نامه جایگزین تصویب ‌نامه شماره ۲۹۰۵۲ مورخ ۱۳۴۷/۱۰/۸ می‌شود.