ماده ۲۰ قانون صدور چک

مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

بعدی ❭