مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.