شرکت سهامی و تغییر تابعیت شرکت و افزودن بر تعهدات صاحبان سهام

هیچ مجمع عمومی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و یا هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.

رجوع کنید به ماده ۹۴ قانون تجارت