(اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- حقوق ماهانه مستخدمین رسمی مشمول این قانون به موجب جدول واحد بر مبنای عدد صد به شرح زیر تعیین میشود:

پایه ۱۵ پایه ۱۴ پایه ۱۳ پایه ۱۲ پایه ۱۱ پایه ۱۰ پایه ۹ پایه ۸ پایه ۷ پایه ۶ پایه ۵ پایه ۴ پایه ۳ پایه ۲ پایه ۱ گروه
        ۷۹۳ ۷۵۸ ۷۲۳ ۶۸۸ ۶۵۳ ۶۱۸ ۵۸۳ ۵۴۸ ۵۱۳ ۴۷۸ ۴۴۳ دوازده
    ۷۲۴ ۶۹۶ ۶۶۸ ۶۴۰ ۶۱۲ ۵۸۴ ۵۵۶ ۵۲۸ ۵۰۰ ۴۷۲ ۴۴۴ ۴۱۶ ۳۸۸ یازده
  ۶۶۰ ۶۳۵ ۶۱۰ ۵۸۵ ۵۶۰ ۵۳۵ ۵۱۰ ۴۸۵ ۴۶۰ ۴۳۵ ۴۱۰ ۳۸۵ ۳۶۰ ۳۳۵ ده
  ۵۹۵ ۵۷۱ ۵۴۷ ۵۲۳ ۴۹۹ ۴۷۵ ۴۵۱ ۴۲۷ ۴۰۳ ۳۷۹ ۳۵۵ ۳۳۱ ۳۰۷ ۲۸۳ نه
۵۴۴ ۵۲۲ ۵۰۰ ۴۷۸ ۴۵۶ ۴۳۴ ۴۱۲ ۳۹۰ ۳۶۸ ۳۴۶ ۳۲۴ ۳۰۲ ۲۸۰ ۲۵۸ ۲۳۶ هشت
۴۹۹ ۴۷۸ ۴۵۷ ۴۳۶ ۴۱۵ ۳۹۴ ۳۷۳ ۳۵۲ ۳۳۱ ۳۱۰ ۲۸۹ ۲۶۸ ۲۴۷ ۲۲۶ ۲۰۵ هفت
۴۴۶ ۴۲۷ ۴۰۸ ۳۸۹ ۳۷۰ ۳۵۱ ۳۳۲ ۳۱۳ ۲۹۴ ۲۷۵ ۲۵۶ ۲۳۷ ۲۱۸ ۱۹۹ ۱۸۰ شش
۳۸۳ ۳۶۸ ۳۵۱ ۳۳۵ ۳۱۹ ۳۰۳ ۲۸۷ ۲۷۱ ۲۵۵ ۲۳۹ ۲۲۳ ۲۰۷ ۱۹۱ ۱۷۵ ۱۵۹ پنج
۳۲۳ ۳۱۰ ۲۹۷ ۲۸۴ ۲۷۱ ۲۵۸ ۲۴۵ ۲۳۲ ۲۱۹ ۲۰۶ ۱۹۳ ۱۸۰ ۱۶۷ ۱۵۴ ۱۴۱ چهار
۲۸۴ ۲۷۳ ۲۶۲ ۲۵۱ ۲۴۰ ۲۹۹ ۲۱۸ ۲۰۷ ۱۹۶ ۱۸۵ ۱۷۴ ۱۶۳ ۱۵۲ ۱۴۱ ۱۳۰ سه
۲۶۰ ۲۵۰ ۲۴۰ ۲۳۰ ۲۲۰ ۲۱۰ ۲۰۰ ۱۹۰ ۱۸۰ ۱۷۰ ۱۶۰ ۱۵۰ ۱۴۰ ۱۳۰ ۱۲۰ دو
۱۸۴ ۱۷۸ ۱۷۲ ۱۶۶ ۱۶۰ ۱۵۴ ۱۴۸ ۱۴۲ ۱۳۶ ۱۳۰ ۱۲۴ ۱۱۸ ۱۱۲ ۱۰۶ ۱۰۰ یک

‌تبصره (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- حقوق ماهانه متصدیان مقامات دولتی مذکور در ماده ۳ که در جدول موضوع این ماده قرار نمی‌گیرد به استثنای رییس دفتر نخست‌وزیر و‌ رییس دفتر وزیر با توجه به جدول حقوق مندرج در این ماده و عدد صد که مبنای آن قرار داده شده است به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- معاون وزارتخانه ۱۰۰۰
ب (اصلاحی ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)- استاندار - سفیر - معاون نخست وزیر ۱۱۰۰
پ (اصلاحی ۱۳۴۶/۰۴/۲۲)- وزیر - دبیر کل سازمان امور اداری و ‌استخدامی کشور ۱۲۵۰
ت (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- نخست وزیر ۱۴۰۰

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۵۹/۰۲/۱۷)- حقوق و مزایای افرادی که بعد از انقلاب (۵۷/۱۱/۲۲) در مقام سرپرست وزارتخانه ها انجام وظیفه نموده اند معادل حقوق و مزایای وزیر تعیین میگردد و از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.