ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 اصلاحی ماده 5 قانون ثبت احوال 1363

نیروی انتظامی هر محل مکلف است در راستای وظایف تصریح شده در ماده (۲۶) قانون ثبت احوال واقعه وفات را از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن ظرف مهلت مقرر به اداره ثبت احوال محل اعلام نماید.

بعدی ❭