تقویم سهم‌الشرکه غیرنقدی در شرکت تضامنی

در شرکتهای تضامنی اگر سهم‌الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم‌الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکاء تقویم شود.

رجوع کنید به ماده ۱۲۲ قانون تجارت