ماده ۴۶ قانون تعزیرات حکومتی

با توجه به ماده واحده مصوب ۱۳۶۹/۹/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ملغی است.

بعدی ❭