امکان امر به ابراز دفاتر طلبکاران ورشکسته توسط ناظر یا دادگاه

عضو ناظر می‌تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده‌و نزد او بفرستد.

رجوع کنید به ماده ۴۶۶ قانون تجارت