ابطال سند در وجه حامل مفقود

اگر در ظرف مدتی که مطابق ماده ۳۲۴ مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد محکمه حکم بطلان آن را صادر خواهد نمود.

رجوع کنید به ماده ۳۲۹ قانون تجارت