نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۰۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۲

۲/۶/۹۲
۱۰۱۶/۹۲/۷
۷۶۴-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
چنانچه جرایم تعزیری از یک نوع (مثلا سه فقره سرقت تعزیری مشابه) باشد مجازات مرتکب چگونه تعیین می شود
نظریه مشورتی:
درفرض سوال با توجه به اطلاق ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲دادگاه برای هریک از جرائم، حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند ولی فقط مجازات اشد قابل اجراء‌است اگر میزان مجازات ها برابر باشد یکی از آنها قابل اجراء خواهد بود.