حق‌الزحمه مدیر تصفیه در امور ورشکستگی

میزان حق‌الزحمه مدیر تصفیه را محکمه در حدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد کرد.

رجوع کنید به ماده ۴۴۲ قانون تجارت