ماده ۱۰ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

(اصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱) - جرایم موضوع این قانون، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.

بعدی ❭