شرایط انتقال سهم‌الشرکه شرکت تضامنی

در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء.

رجوع کنید به ماده ۱۲۳ قانون تجارت