ماده ۲ آیین‌نامه‌ ازدواج‌ مردان‌ ایرانی‌ با زنان‌ خارجی‌ آواره‌ (دارنده کارت هویت ویژه اتباع خارجه)

برای تشکیل پرونده متقاضیان باید مدارک زیر را تهیه و تسلیم نمایند:
۱- درخواستنامه مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور مجوز ثبت ازدواج، طبق نمونه وزارت کشور.
۲- ارائه اصل و رونوشت شناسنامه مردو کارت هویت معتبر زن.
۳- گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع زن مبنی بر تصدیق هویت وی.
تبصره - در صورتی که تهیه گواهینامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد وزارت کشور می تواند بدون دریافت مدرک فوق اقدام به تشکیل پرونده نماید.

بعدی ❭