تبدیل عضو ناظر در ورشکستگی

محکمه همیشه می‌تواند عضو ناظر با تبدیل و دیگری را به جای او بگمارد.

رجوع کنید به ماده ۴۳۲ قانون تجارت