ماده ۳ آیین‌نامه‌ ازدواج‌ مردان‌ ایرانی‌ با زنان‌ خارجی‌ آواره‌ (دارنده کارت هویت ویژه اتباع خارجه)

وزارت کشور در خصوص هویت و صلاحیت زن خارجی مراتب را از وزارت اطلاعات (امور بیگانگان) استعلام و مجوز ثبت ازدواج را صادر خواهد نمود.
تبصره‌ ۱ـ مراجع‌ مذکور می‌توانند اختیارات‌ خود را به‌ ادارات‌ تابعه‌ در استان‌ها واگذار نمایند.
تبصره‌ ۲ـ مراجع‌ ذی‌ ربط‌ در صورت‌ صدور مجوز ثبت‌ ازدواج‌، واقعه‌ را ثبت‌ خواهند نمود و وفق‌ ماده‌ (۹۷۶) قانون‌ مدنی‌، جهت‌ زوجه‌ شناسنامه ‌صادر خواهد شد.