دعوت فوق‌العاده مجمع عمومی عادی در شرکت سهامی

هیات مدیره و هم چنین بازرس یا بازرسان شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق‌العاده دعوت نمایند. در‌این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

رجوع کنید به ماده ۹۲ قانون تجارت